• 1 สมัคร
  • 2 กรอกใบสมัคร
  • 3 บันทึกข้อมูล
  • 4 พิมพ์ใบสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอนการสมัคร

Jim's Avatar

1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว

2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ

4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ บันทึกข้อมูล ] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ต้องกรอกใบสมัคร พร้อมกับอัปโหลดเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครให้เรียบร้อย การสมัครงานจึงจะมีผลสมบูรณ์

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox

** คำเตือน/ข้อควรระวัง

1. ข้อมูลที่ 1 กรอกในใบสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการหากมีการตรวจสอบเอกสาร และคุณวุฒิของท่านภายหลังปรากฏว่าท่านไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและไม่สามารถเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

2. การกรอกข้อมูลในใบสมัครท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะท่านจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ