• 1 สมัคร
  • 2 กรอกใบสมัคร
  • 3 บันทึกข้อมูล
  • 4 พิมพ์ใบสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ต้องกรอกใบสมัคร พร้อมกับอัปโหลดเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครให้เรียบร้อย การสมัครงานจึงจะมีผลสมบูรณ์

ประกาศรับสมัคร


ลำดับ รายละเอียดการรับสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียด สมัคร
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗) จำนวน ๕ อัตรา 9 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ อัตรา 9 พ.ค. 2567 15 พ.ค. 2567
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) จำนวน ๔ อัตรา 1 พ.ค. 2567 21 พ.ค. 2567
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) จำนวน ๓ อัตรา 15 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2567
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ครั้งที่๑/๒๕๖๗) จำนวน ๑ อัตรา 8 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567
6 รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครกงาร(จ้างเหมา) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) 7 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567