• 1 สมัคร
  • 2 กรอกใบสมัคร
  • 3 บันทึกข้อมูล
  • 4 พิมพ์ใบสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ต้องกรอกใบสมัคร พร้อมกับอัปโหลดเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครให้เรียบร้อย การสมัครงานจึงจะมีผลสมบูรณ์

ประกาศรับสมัคร


ลำดับ รายละเอียดการรับสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รายละเอียด สมัคร
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ 20 พ.ย. 2566 8 ธ.ค. 2566
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 10 พ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566